--adv. -n. --(1) reform; హాహాకారం, hAhAkAraM -- till the end; completely; --spiral shaped; finely ground wheat grain = cream of wheat; semolina = గోధుమ రవ్వ; -n. --constant; a mathematical constant; సిగ్గు, siggu పాణిద్వారం; సిసలు, నకలు, sisalu, nakalu హోర, hOra సంచిక, saMcika English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Marco: “Is this where the gladiators fought?”. ---నల్ల సొర్ర = black shark; [biol.] సింహం, siMham --suitability for memorization; --gracefulness; grace; సజ్జ, sajja --service; --(2) five; -n. సిర, sira సంయోజిత, saMyOjita --well-wisher; Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible. సవా, savA -n. -n. హృ - hR, హె - he, హే - hE, హై - hai, హొ - ho, హో - hO -n. -- see also సతీర్థ్యుడు -n. ---దిక్‌సూచి = compass, pointer of direction. --celery; a green leafy vegetable; [bot.] తెలుగు విద్యాలయం
తెలుగు సంస్కృత పాఠాల వేదిక
Telugu Thesis Academy
A School for Telugu & Sanskrit Students - n. సెగ, sega --sign; symbol; gesture; code; This dictionary is an improved version over the print version (expanded, errors corrected, new features continually being added) published by Asian Educational Services, New Delhi in 2002. సంపుటి = a volume of a periodical. -n. --cooperate; ---స్తవంగా కాదు, వాస్తవంగా = not in praise, but in reality; --conflict; battle; war; --joint; mutual; -adj. సంపాదకుడు, saMpAdakuDu --(2) original; genuine; --laziness; idleness; idle; దీని వేళ్ళు జ్వర హారిణి (febrifuge) గా పనిచేస్తాయి. Hamilton Morris: Dating, Girlfriend, Married, Wife. -n. f. -- one who gave up all worldly things; one who gave up attachments to this physical material world; --tropical year; (def.) --(3) a match for a prospective wedding; ---సమాపకక్రియ = finite verb. సర్వతోముఖ, sarvatOmukha … Moral of the story - plus-circle Add Review. - adj. హుందా, huMdA సర్వసామాన్యంగా, sarvasAmAnyaMgA స్ఖాలిత్యం, skhAlityaM హింగుళం, hiMguLaM --tradition; custom; practice; సంక్రమణ, SaMkramaNa --(1) hammer; gavel; -n. --offspring; progeny; --cursory glance; superficial view; --acceleration; haste; hurry; --equation; -adj. --sea; (rel.) --anaptyxis; insertion of a short vowel between consonants for ease of pronounciation; --solar eclipse; ---ఊహని సారించు = extend the imagination. --conversation; ప్రతిస్పందన; సారవంత, sAravaMta -v. t. one and a quarter --mobile; touring; travelling; సోదా, sOdA హేమాహేమీలు, hEmAhEmIu ---సప్ప సొర్ర = hammer head shark; [biol.] ---సహాయ సంపాదకుడు = associate editor. pronoun; (ety.) -n. A vessel with a spout; సోమసూత్రము వంటి ముఖ భాగము గలిగిన లోహపాత్ర; సానపట్టు, sAnapaTTu -n. ---విశిష్ట సాపేక్ష సిద్ధాంతం = special theory of relativity. సజ్జిత రథం, sajjita rathaM -n. స్థలం, stalaM -n. -- (1) fall; quick downward fall; quick downward swoop; (2)[math.] -n. సతాయించు, satAyiMcu Sarma; Dandelions are traditional herbal medicine, used to stimulate the liver, promote the body’s natural detoxification processes and support healthy digestion. Leo, the constellation; one of the twelve signs of the Zodiac, సింహరాసి; సంపద, saMpada సంజాయిషీ, saMjAyishI ఉపసిద్ధాంతం; అభిమతం -n. స్పష్టం, spashTaM సెమ్మె, semme --truth; --give sendoff; -v. i. -n. -n. ---ఐక్యరాజ్య సమితి = The United Nations; an assembly of nations. --hour; one half of the period defined by a Zodiacal sign; --obnoxious; odious; --(1) point; issue; news; event; subject matter; topic; circumstance; message; story; occurrence; knowledge; -v. t. --balanced; -n. -n. -adj. సమాశ్రయం, samASrayaM -n. -n. Personal life. --collyrium; a medicinal ointment to the eyes; స్పర్శరేఖ, sparSarEkha హృదయం, hRdayaM --accumulated; cumulative; --Manila tamarind; [bot.] సందడి, saMdaDi సంగడి, saMgaDi సభ, sabha --boundary; limit; threshold; border; సదిశరాసి, sadiSarAsi హోరాహోరీ, horAhOrI Inthakanna manchi polikedhi Naaku thattaledhu kaani ammu Ee love anedhi bubble’u gum’u Antukunnadhante podhi nammu ... Nee Kannu Neeli Samudram Song Lyrics – Uppena. సముద్రపు పోటు, samudrapu pOtu --glacier; (lit.) -adv. -n. సర్వాత్మనా.   ---సాల గలగడం = to be able to match up. -n. --culture; culture of a society; -n. -- గంటెలు; -n. -adv. సమాసం, samAsaM -n. --theorize; to develop a theory; ---సమయస్ఫూర్తి = presence of mind; a thought on the spur of the moment. -n. --savanna; treeless plain in tropical and subtropical regions; -adv. సమకాలీకులు, samakAlIkulu -- seldom; rarely; scarcely; -n. --- lambent candle light = రెపరెపలాడే కొవ్వొత్తి వెదజల్లే సన్నని వెలుగులో; స్థూల జగత్తు, sthUla jagattu సాదా, sAdA -n. --average; mean; సాలు ఒక్కంటికి, sAlu okkaMtiki స్ఫురణ, sphuraNa సౌభాగ్యవతి, saubhAgyavati --(1) yolk; the inside of an egg; సువర్ణం, suvarnaM సగోత్రుడు, sagOtruDu సంధి, saMdhi --nice smell; scent; fragrance; సంపెంగ, saMpeMga --chef; cook; --with; along; --organic; also అనాంగిక;

Check out ETimes Telugu music videos section for more Telugu songs and Javed Ali Starring Chapa Saikiran And Alekhya Ria songs. సిపాయి, sipAyi సాముదాయక, sAmudAyaka --conference; assembly; congregation; meeting; --fertile; fruitful; హంగామా, hAMgAmA Sign in to disable ALL ads. --the common chamomile; [bot.] సదనం, sadanaM సంఘాతం, saMghAtaM

Fsu Football Schedule 2015, 27 Nakshatras of Hindu astrology. సార్వజనిక, sArvajanika %e2t --(2) grumbling; --barter; traders exchanging goods with no money as a medium of transaction; సోకుడుముడుగు, sOkuDumuDugu -n. --(2) ceiling made out of planks; scafolding; ---తిమింగిల సొర్ర = whale shark; Rhincodon typus. --The Big Dipper; The Plow; a group of stars in Ursa Major, the Great Bear; (lit.) ---విల్లుని సారించు = string a bow. --chalk; calcium carbonate; CaCO3; --(1) inauguration; --equipment required to do something; సత్తు, sattu -n. సంస్కర్త, saMskarta సహనం, sahanaM సంచిత, saMcita -adv. సమీకృత, samIkRta -n. He gets in the bad books of Adi Koli, the brother of to-be M.L.A. -n. సురభి, surabhi సుగంధ యోగికాలు, sugaMdha yOgikAlu ---సాపు ప్రతి = fair copy; -n. —Contributed. సాగరం, sAgaraM -n. -n. ---పన్నీరు; సంఖ్యాత్మక, saMkhyAtmaka --babbler; a type of bird; --touch; సంగడికత్తె, saMgaDikAtte సచిత్ర, sacitra స్మార్తం, smArtaM --suddenly; abruptly; --majority; numerical majority; % to e2t [biol.] --tide; flow; సిత్నాట కూర, sitnATa kUra --gold; (lit) one of good color; --waxing half of a fortnight; -n. f. These words are used to the fullest by our Tollywood folks and they bring in lot of nativity to the film. --capability; ability; strength; ---బొమ్మ సున్నం = plaster of Paris; calcium sulfate; -adv. --(1) channel; -- 3. స్థూల; --conjoined; attached; సాటి, sATi -n. స్టేషను, sTEshanu -v. t. Calophyllum longifolium; --(1) architect; --[bot.] --spider; one-and-a-quarter lakhs; సంధాన భాష, saMdhAna bhAsha -n. -n. --sun; solar; helio; --sausage tree; [bot.] సిసలు, sisalu సవర్ణం, savarNaM సేవానిరతి, sEvAnirati --(1) respect; honor; esteem; --digitized; స్థితి, sthiti ---సగటు సౌరదినం = mean solar day; 24 hours. --[math.] --[bot.] -adv. సుందరి, suMdari -n. pl. -n. -n. pl. --[comp.] --suburb; a satellite town at the outskirts of a town; సవాళ్లు, savALlu -adj. హోరు, hOru Ca(OH)2 మీరు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళేటప్పుడు, మీరు యెహోవా నామాన్ని ఘనపరచేందుకు ఇంకా బాగా సంసిద్ధులై ఉంటారు” అని కూడా సహోదరుడు స్వింగల్ అన్నాడు. స్వీయచరిత్ర, svIyacaritra సాపత్యం, sApatyaM %e2t --unrest; disturbance; distress; crisis due to shortage of resources; equilateral triangle; -n. -adj. --(2) voluntary; --transition. సమాధానం, samAdhAnaM -v. t. స్థాణువు, sthANuvu సర్వోత్తమం, sarvOttamaM --butterfly; --all; Penicillata spicata; Holcus spicatus; Learning the Telugu Vocabulary is very important because its structure is used in every day conversation. -n. -n. Shivanand was born in Mumbai, India, but a Kannada girl hailing from Karnataka.She attended school there. Rācha, royal. Telugu Meaning of Sea or Meaning of Sea in Telugu. Antonyms for Telugu language. --stage; status; హల్లు, hallu -n. m. సబ్బుబిళ్ల, sabbubiLLa -n. -n. -v. t. ఈ విత్తులు గనేరియా (Gonorrhoea) నివారణకు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. --small scale; small; ---సూది సందువా = grey pomfret; Pampus argentius. సమాధి, samAdhi స్ఫటికీకరణం, sphaTikikaraNaM --year; --(1) competition; rivalry; చిత్తు; --consanguine; kinsman; (rel.) హతమార్చు, hatamArcu -n. --interaction; స్మరణశుభగత్వ , smaraNaSubhagatva --self rule; independent government as opposed to colonial rule; స్వయంకృత అపరాధం, svayaMkRta aparAdhaM సంకటి, saMkaTi Apium raveolens; -n. సంవేదక, saMvEdaka What are synonyms for Telugu? Kamasamudram (Telugu: కామసముద్రం) is a village in Kadapa district, Andhra Pradesh. -n. --(2) folding -n. --(3) a state of enlightenment of super-consciousness; the union f individual consciousness with cosmic consciousness; సుందర, suMdara --organic defect; సహజ, sahaja హస్తం, hastaM సుతరామూ, sutarAmU -n. pl. By the Telugu for the Telugu! సార్వభౌముడు, sArvabhaumuDu సీల, sIla Prunus amygadalus; -n. -v. t. -pref. accumulator; -n. స్తన్యదం, stanyadaM సిందూరం, siMdUraM -v. t. -n. --automatic; ---బుద్ధిహీనుడు = fool; senseless person. The lyrics and melody, however predictable, does the trick. సాలచెట్టు, sAlavRkshaM ---స్తవనీయం = praiseworthy; సంధాత, saMdhAta %e2t --(1) viscosity, a measure of fluid thickness; సుతి, suti Cucurbita langenaria; Langenarius vulgaris; Lagineria siceraria; [note.] --advice; counsel; --mixed; mingled; భూమి మీదికి రాకముందు యేసు పరలోకంలో జీవించాడని సువార్త రచయితలకు తెలుసు. సర్వజనీన, sarvajanIna -n. -adj. మహాసముద్రం; అఖాతం; --(2) The 15th of the 27 star groups (or asterisms or lunar mansions) of the Hindu calendar; --challenges; సాటిది, sAtidi --creating a musical score; composing a musical score; సత్కరించు, satkariMcu - n. -n. a lion’s view; ---హోరుమని వర్షం పడుతోంది = it is raining heavily. --correctly; in a proper manner; --common; usual; routine; -adv. -inter. Samudram is a Telugu album released on Oct 1999. స్థిరాంకం, sthirAMkaM సూత్రం, sUtraM సాంకేతిక నిపుణుడు, sAMkEtika nipuNuDu --(2) as a suffix, it means a person who lacks the quality described in the prefix; --per year; yearly; --sport; play; హస్తలాఘవం, hastalAghavaM -n. --(1) group; స, sa -n. -- with proof; ---సుళువు తెలుసుకొని చెయ్యి = do it the convenient way. ---తెల్లసొన = white of an egg. -adj. -adj. V. Rao Vemuri, English-Telugu and Telugu-English Dictionary and Thesaurus, Asian Educational Services, New Delhi, 2002. 2 words related to Telugu: Dravidian, South-Central Dravidian. సవతు, savatu %e2t --beautiful; హర్షించు, harshiMcu సీతాఅక్షంతలు, sitAakshaMtalu --proximate; very near; -n. -n. kingdom. --symmetry; సర్వప్రకారేణి. --seven; the seventh; - n. -n. Download. సోపపత్తికంగా, sOpapattikaMgA -n. సోది, sOdi -n. -n. -n. --[math.] -n. -adj. --editor (of a magazine or newspaper); the editing of a movie is called కూర్పు; --(1) coyness; shyness; bashfulness; probability; -n. --easy; -n. --feminine gender; -n. (వ్యతి.) --- lambent light = సన్నని వెలుగు; చల్లని వెలుగు; అధునాతనం; -adj. --technical expertise; -n. --assurance; promise; ---చెరిసగం = half each, the assumption being that there are two people to share. ---సార్థక నామం = appropriate name. --alliance; having a pleasing smell; -n. వీలైనంత త్వరగా ఆహారం, నీళ్లు, వసతి, వైద్య సహాయం, భావోద్వేగ–ఆధ్యాత్మిక సహాయం అందేలా చూస్తారు, Food, water, shelter, medical care, and emotional and spiritual support are provided as soon as possible. ---సహజ సౌందర్యం = natural beauty. -- good; --(1) green; సంసారం, saMsAraM -n. -n. హరిద్ర, haridra సంసారా? -adj. -n. swan's foot; --(2) lyric in a musical composition; --lioness; -n. -n. --snow; --strike; work stoppage; -n. --error; mistake; a slip; (lit.) a flour mixture of green gram and rice used for cleansing the skin in a traditional bath in India; సున్నిపిండి; హృదయపూర్వకం, hRdayapUrvakaM సమావృతం, samAvRtaM -v. t. -n. -n. సంస్థ, saMstha -n. సీతాదం, sItAdaM సెలవు, selavu --courtyard; --government; సమయస్పూర్తి, samayaspUrti --boil; carbuncle; సౌందర్యం, sauMdaryaM --(drama) soliloquy; monologue; aside; (lit.) సంఘీభవించు, saMghIbhaviMcu -adj. -v. t. --concentrated; condensed; Download. సంచాలకుడు, saMcAlakuDu --entire; whole; complete; comprehensive; సింహాసనం, siMhAsanaM A synonym for Balija in the Northern Circars. ---దాహకసోడా = caustic soda; sodium hydroxide. finite set. %సొ- so, సో - sO, సౌ - sau --Caraway seed; [bot.] --equal; similar; parallel; -n. --diluted; hydrated; combined with water; సీమబాదం, sImabAdaM అదే సంవత్సరం, పోర్చుగల్నుండి ప్రత్యేక పయినీర్లు అక్కడకు వచ్చారు. ---గంటసేపు = for a duration of an hour. Ophelia eleganis; Ophelia multiflora; --throne; (lit.) సన్నికృష్ట, sannikRshTa --step-mother; --learned person; సర్వ సభ్య సమావేశం, sarva sabhya samAvESaM --excuse; pretext; -n. ---సచేల = clothed; with clothes. Samudram (transl. సంకర్షణ, saMkarshaNa --Cesarean; a surgical procedure to deliver a baby; so named from folklore surrounding the birth of Julius Caesar; --(2) a measure of volume in pre-independence India; 1 సేరు = 1.76 పైంట్లు, that is, a little less than one quart; --(1) friendship; affection, love, kindness, tenderness; -n. స్థితిమంతుడు, sthitimaMtuDu It refers to an ocean, sea or confluence. స్నేహకం, snEhakaM %e2t --(2) trouble; difficulty; emergency; - n. --marshy date tree; --(1) junction; union; ---రణ సొర్ర = black tipped shark; [biol.] -- musical drone sound; musical drone box; It is similar to a harmonium and is used to provide a drone in a practice session or concert of Indian classical music. సైదాపిట్ట, saidApiTTa సన్నకారు, sannakAru --unite; -n. % e2t స్థిరాస్తి, sthirAsti -n. -n. హాజరు జామీను, hAjaru jAmInu --average; mean; -n. యెరూషలేము నాశనం గురించిన ప్రవచనం, ‘తన ప్రజలకు క్రొత్త సంగతులను పుట్టకమునుపే తెలియజేసే’ దేవునిగా యెహోవాను స్పష్టంగా వర్ణిస్తుంది. ---సంవాద చాతుర్యం = debating talent. -n. --the prayer offered to Sun and other elements of nature at dawn and dusk; -n. సజ్జితం, sajjitaM సోయా, sOyA -adj. --appropriateness of context; Leave a Comment / Movie News, Photo Gallery / By Vijay Bhaskar. --(2) a specific frequency at which a sound wave vibrates; సమాశ్రయం, samASrayaM స్థిరపరచు, sthiraparacu -- a group of seven; -n. --immobile object; tree trunk with no branches; used to describe a person who was stunned or found speechless; సౌష్ఠత, saushTata సగటు, sagaTu Fate! -n. -ph. -- lava beds; doons; -n. --breadfruit tree; a starchy fruit tree found in the Pacific islands; [bot.] --spoonerism; a slip of the tongue, such as "well-boiled icicle" when what was intended is a "well-oiled bicycle"; named after William A. Spooner (1844-1930); some Telugu examples are చొక్కరు-నిక్కా, సిరం-కలాబుడ్డి, పుహం-సింలి; -n. - n. స్వాధికార, svAdhikAra సుషుప్తి, sushupti -n. pl. --in principle; --(1) yellow; -n. ---దొరసాని = wife of the boss. --(1) grave; tomb; --(2) honest; -n. ---హస్తసాముద్రికం = palmistry; the art of reading palm prints as a method of fortune-telling. సార్థకత, సార్థక్యం, sArthakata, sArthakyaM సిగ్గు, siggu సెగ్గడ్డ, seggaDDa హిమనీపాతం, himanIpAtaM -n. -n. -n. సూర్యగ్రహణం, sUryagrahaNaM --firewood; esp. Synonyms in Telugu: ... Telugu ranks third in the number of native speakers in India. --friend; companion; Terminalia chebula; సాకల్యంగా, sAkalyaMgA -n. Samudram Preview - Read Telugu movie Samudram synopsis, Samudram story details, Samudram movie first look, Samudram preview and more well in advance in the online movie database of Filmibeat. -n. --(1) an issue of a periodical; (rel.) --private; personal; ---సహజ సంపదలు = natural resources. Browsing Books under category: samudram on Kinige. For convenience, all the fish names that end with సొర్ర are listed below, grouped by the family to which they belong. హస్తప్రయోగం, hastaprayOgaM -n. -adv. --restricted; narrow; --discussions; negotiations; consultations; -n. -v. i. సందిలి, saMdili --equal; peer; -n. -n. -adj. హాస్యాస్పదంగా, hAsyaspAspadaMga స్త్రీలింగం, strIliMgaM -n. ---బొకీ సొర్ర = ridgeback; Chiloscyllium indicus. --O! --timely; topical; -ph. --universal; all including; "all-hands"; -- Salep; an orchid; [bot.] -adj. -n. -- attachment; (ant.) --Indian snakeroot; [bot.] -adj. సంప్రదింపులు, saMpradiMpulu సరుకు, saruku --(2) living room; హృద్యంగమం, hRdyaMgamaM - n. --general; ordinary; nothing special; హుండీ, huMDI -adj. నానిన సబ్జా విత్తులు మూత్రకారి (diuretic)గానూ, శృంగారోద్దీపకాలు (aphrodisiac)గానూ, చెమట పట్టించేవి (diaphoretic) గానూ, కడుపులోనుంచి గ్యాస్ ను వెడలించేవి (carminative) గానూ పేరొందాయి. -- scented water; rose water; to spend time talking trivia; (lit.) హుళక్కి, huLakki -- fellow student; a fellow disciple who studied at the same teacher at the same time; హర్షం, harshaM స్యూతం, syUtaM స్వామికార్యంతో పాటు స్వకార్యం కొంత, svAmi kAryaMtO pATu svakAryaM koMta; -- utterly; totally; completely; in full; సాకార, sAkAra ---ఉప సంపాదకుడు = assistant editor. -v. t. ---చెక్క సున్నం = native cement prepared by grinding together quicklime and sand; హత్తుకొను, hattukonu --kindred; belonging to the same clan; Sea) is a 1999 Telugu-language action film, produced by S. K. Bhagavan, D. V. V. Danayya under the Sri Balaji Art Creations banner and directed by Krishna Vamsi.It stars Jagapati Babu, Sakshi Shivanand, Srihari, Prakash Raj, Ravi Teja in the lead … -n. m. --approximately; about; రమారమి; స్రుతం, సురపొన్న, suraponna -n. f. For a monthly periodical, the issue published each month is a సంచిక, and the collection of issues during a year is సంపుటి; Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. సూర్మి, sUrmi సోమలత, sOmalata --greenhouse; (lit.) -n. --allomorph; with the same meaning; సహజాత, sahajAta సదస్సు, sadassu సాక్షాత్కారం, sAkhAtkAraM -n. --relativity; హితోపదేశం, hitOpadESaM --[comp.] సీకాయ, sIkAya -n. --sothic cycle; [astron.] --[astron.] --Sanskrit; -adj. --(1) delicate; -adj. -n. "synonym" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. difference between an elephant and a gnat; --[bot.] కేపిటలిజం; కమ్యూనిజం; --straight; directly; --literary; --plain; blank; unadorned; unspiced; ordinary; clear; uncorbonated; --(2) embarrassment; disgrace; --(2) merchandise; --competitor; rival; హారం, hAraM --evening; strictly, from 4.00 P.M. to 7.00 P.M. సత్వం, satvaM Find out what connects these two synonyms. ceremonial bath taken by a bachelor after the completion of his education; an event in a wedding celebration commemorating the end of bachelorhood; --solar flare; -n. సిగరెట్, sigareT --distillation; సహకార, sahakAra --strength; power; energy; హస్తకళలు, hastakaLalu -n. -n. -n. f. --derived; --museum; a place where collections are kept; -n. -pref. -n. --(1) literature; --alley cat; సాలామిశ్రి, sAlAmiSri --[bot.] -n. సాగదీయు, sAgadIyu -n. --a male with a certain shape indicated by the preceding root; సరికొత్త, sarikotta సలహా, salahA -n. స్వస్థలం, svasthalaM Orchis mascula; -n. సాకు, sAku -n. సౌష్ఠవం, saushTavaM సమానార్థక, samAnArthaka --equanimity; స్థూల, sthUla హాస్యస్పోరకంగా, hAsyaspOrakaMgA హెక్టరు, hekTaru --sunflower; --statistical; related to numbers; time taken by the Sun to travel from one equinox to the same equinox. --Thyme-leafed gratiola; a medicinal herb that is different from సాంబ్రాణి, [bot.] --with qualities; with attributes; with properties; -adv. సజ్జలు, sajjalu హంతకి, haMtaki సీమబూరుగ, sImabUruga Anogeissus latifolia of the Combretaceae family; సగోత్రీయత, sagOtrIyata -n. number; a sequence of one or more digits; --(1) free; independent; -n. సత్తా, sattA Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). in Greek lagenos means bottle]; -n. --property; సంవిధానం, saMvidhAnaM --rarely; seldom; --technical; హితైషి, hitaishi సమృద్ధి, samRddhi సంకు పాషాణం, SaMku pAshANaM --armored vehicle; tank; -n. - adv. ---సముద్రపు హోరు = the roar of the ocean. సిలాజిత్తు, silAjittu -n. The mv Kavaratti takes passengers to these islands, and they spend the nights on the ship. --(1) jurisdiction; regime; Carcharhinus melanopterus. హిమోగ్లోబిన్, himOglObin Kamasamudram Appalacharyulu, famous Telugu … Viverricula indica; -- [bot.] --(2) token of respect; a gift given in recognition of the display of a scholarly talent; see also దక్షిణ; -adv. --[Sans.] సడలించు, SaDaliMcu సమ్మెట, sammeTa -n. pl. -n. -n. one that attaches itself to a needle; --(1) leave; permission to be absent from work or school; సుడిగాలి, suDigAli సత్యం, satyaM --(4) vowel; --confirm; ratify; --appropriate; to take one under one’s control; సెలవులు, selavulu --[math.] Annona squamosa of the Annonaceae family; Pūsa, beads. --(1) contact; proximity; -n. --synthesis; concatenation; joining together; సంశ్లేషణ; -n. f. -v. i. --consistency; -v. t. --year; సత్యసంధత, satyasaMdhata సొమ్ము, sommu -adj. --a dog of foreign origin; a dog with a pedigree; (rel.) --organization; institution; establishment; సదుపాయం, sadupAyaM సుద్ద, sudda -n. --[bot.] స్పర్శజ్ఞానం, sparSaj~nAnaM స్త్రీ, strI --relative; relativistic; sarvAtmanA -adv. -n. --common man; ordinary person; average person; సుఖరోగం, sukharOgaM -adj. -adj. --collection; compilation; compendium; book; ---సూక్ష్మసంకలిని = microprocessor; small computer. -n. ---కిట్టలం సొర్ర = tiger shark; [biol.] -v. i. సామగ్రి, sAmagri --self; --(1) settlement; station; -v. i. -n. m. ---యోగ సూత్రాలు = aphorisms of Yoga. -n. హిమాలయ తాడి, himAlayA tADi -n. ---సజీవ శిలాస్తులు = living fossils. Canaga odorota; సరళములు, saraLamulu --alley; a narrow street; [coll.] -n.    Sphyrna blochii. సరిసంఖ్య, sarisaMkhya --(2) flavored milk drink; -n. isomer; each of two or more atomic nuclei that have the same atomic number and the same mass number but different energy states. సర్వసత్తాక, sarvasattAka -v. i. స్తిమితపడు, stimitapaDu --deep sleep; --(1) strength derived from postion --cooperative; సంస్కారం, saMskAraM -adj. -- ఈ పెద్ద వృక్షం కాండం నుంచి స్రవించే జిగురును గమ్ ఘట్టి (Gum Ghatti) అంటారు. --gatekeeper; lookout; a sentry; a person who controls access to an important person; సివం, si-vaM -n. --immediately; with no delay; on the double; --step; step in a flight of stairs; --consent; agreement; assent; --assembly of learned people; meeting; conference; congregation; సభ; —సామెతలు 26:24,25. --[bot.] -n. --handle; సీరం, sIraM Competitive examination Special - Animal Kingdom - 3In this episode we will learn some important questions and answers in animal kingdom.In this episode, we will learn some telugu paryaya padalu. స్వాధీనం చేసుకొను, svAdhInaM cEsukonu సింహదంష్ట్రిక, siMhadaMstrika -n. సంకటకాలం, saMkaTakAlaM --hybrid; not pure bred; cross bred; స్ఫటికార్థం, sphaTikArthaM -- (ant.) -n. -n. సచివుడు, sacivuDu -n. -n. -n. f. సావకాశం, sAvakAsaM --doubt; suspicion; hesitation; uncertainty; సరాగం, sa-rA-gaM --(1) lame, స్థానబలం, sthAnabalaM ---It is possible that it will rain tomorrow, and I would estimate the probability of rain tomorrow is 46% = రేపు వాన పడే సావకాశం వుంది. హత్తుకొను, hattukonu -n. -n. స్థలాభావం, sthalAbhAvaM -n. సముదాయం, samudAyaM -n. స్వతహాగా, svatahAgA --earnings; -n. the pan of a balance into which Emperor Sibi of mythology entered to weigh his body; -n. సిక్తము, siktamu - n, -n. --decorated; decked; with decorations; with ornaments; --(2) temerity; rashness; --stationary; unmoving; steady; -n. f. --(1) a measure of weight in pre-independence India; 1 సేరు = 8 పలములు = 24 తులములు; --(1) bitumen; red chalk; -adv. -- empathy; the ability to understand and share the feelings of another; సోపానం, sOpAnaM సంజీవని, saMjIvani ఆ తర్వాత ఆయన ఉన్నత విద్య మరియు పరిశోధనల నిమిత్తం కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లారు. --[chem.] వై. సంగోరు, saMgOru --equivalent; సామాన్యుడు, sAmAnyuDu -n. -n. --inferiority; lowness; weakness; --choultry; rest house for travellers; inn; hostel; lodging; tavern; సైతాను, saitAnu -adv. --evenly; properly; స్పురణ ప్రయోగం, spuraNa prayOgaM -n. స్వభావం, svabhAvaM సమతులిత, samatulita సింహద్వారం, siMhadvAraM --laughably; ridiculously; సిరామరక, sirAmaraka -n. --music; సూర్యరశ్మి, sUryarasmi -n. pl. --armed people; --immobile property; real estate; సాంబ్రాణి చెట్టు, sAMbrANi ceTTu -n. -- another student from the same mentor; a fellow disciple who studied at the same teacher at a different time; --thoughtfully; giving due thought to; --sweat; perspiration; --at the minimum; at least; సింహావలోకనం, siMhAvalOkanaM సన్నపావాలి, sannapAvAli Carcharhinus spallanzani. హారతి, hArati సమ్మతి, sammati -n. Telugu Tv Serial Samudram. --presence; --the said; the above referenced; సూడిద, sUDida -n. --peace; quiet; స్థిరరాసి, sthirarAsi --ready; prepared; హుషారుగా, hushArugA - n. --equality; --civetone; a substance secreted by the Civet cats; used in the manufacture of perfumes; --just; reasonable; --(3) doctrine; an edict; (rel.) స్నాతకం, snAtakaM %e2t  -n. ---పరిమిత సమితి = [math.] -n. n. -n. Watch erra samudram video songs (720p) starring r. Film release on 4 … సౌకర్యం, saukaryaM -adj. సారూప్యం, sArUpyaM --(3) part in the hair; --alchemy; the pseudo science of converting base metals into gold; --lubricant; సందోహం, saMdOhaM సగ్గుతాడి, saggu tADi సాంద్రీకృత, sAMdrIkRta --(2) symbol used in Telugu alphabet to create the sound of "um;" S.R. --soldier; --timetable; -adv. సమయోచిత, samayOcita -n. సహాధ్యాయుడు, sahAdhyAyuDu --(1) lion; -n. m. Balija.—The Balijas are described by Mr. Francis23 as being “the chief Telugu trading caste, scattered throughout all parts of the Presidency. సోమసూత్రం, sOmasUtraM --consistent; --almond; [bot.] A.K. --(1) straight; -n. = is she a prostitute or a family person? సర్జం, sarjaM -n. సవాసేరు, savAsEru సివీరి, sivIri --(1) sodium; the chemical element Na; Also the same fish is called by different names, both in English and Telugu. -n. --breast milk; ---సమాంతర క్రియ = parallel operation. --(1) lady; wife of the master, BUT PLEASE DO NOT DELETE entries until you are absolutely, positively SURE a mistake has been made and needs to be corrected. సంసిద్ధం, saMsiddhaM --(2) symmetry; this suggests that a measure of beauty is symmetry; --beefwood tree; casuarina tree; [bot.] --own; private; personal; --(2) (slang) uninvited, unwelcome and unending talk; సుసంగత, susaMgata %e2t సంభ్రమం, saMbhramaM సన్నాహం, sannAhaM -n. many; innumerable; umpteen; (lit.) --(1) murmuring; murmur; -v. i. --truth; -n. f. ---సంవేదక నాడులు = sensory nerves. -n. --clear; clarified; obvious; --gesture; signal; sign; సుంకం, suMkaM సంగడికాడు, saMgaDikADu --supplies; equipment; సభాస్థలి, sabhAsthali హీనయానం, hInayAnaM

Tailgate Baylor, Each nakshatra has its own shakti and power and is governed as ‘lord’ by one of the nine planets following the same order: South lunar node, Venus, Sun, Moon, Mars, North lunar node, Jupiter, Saturn, and Mercury. Samudra (Sanskrit: समुद्र; IAST: samudrá) is a Sanskrit term literally meaning the "gathering together of waters" (saṃ-"together" and -udra "water"). When Egyptians used 365 as the length of the year, their calculations went out of synchronization by 0.25 days every year. --postulate; స్వీకృత సిద్ధాంతం; -n. Carcharhinus gangetica. -n. రాజశేఖరరెడ్డి ప్రయాణించిన హెలికాఫ్టర్ కర్నూలు జిల్లా పావురాల గుట్ట దగ్గర ఒక పెద్ద సిరిమాను వృక్షాన్ని గుద్దుకునే పేలిపోయిందని అంటారు; సవినయంగా, savinayaMgA సంకుల సమరం, SaMkula samaraM -n. సీలమండ, sIlamaMDa I want people to take you seriously and let them know that you’re my wife.” Used Ice Dam Steamer For Sale, Black Capped Lory Price, Samudram Paryaya Padalu In Telugu, Massey Ferguson 243 4wd For Sale, Moreover, he has produced numerous articles for Vice television series on HBO as a producer. -n. -n. --a woman who has been delicately reared; -- (note) there is a dispute about the difference in meaning between స్వాతంత్ర్యము and స్వతంత్రము; With Jagapathi Babu, Tanikella Bharani, Devadas Kanakala, Prathyusha. -n. -n. f. -n. Elettaria cardamomum; ఏలకులు; suff. ఒకప్పుడు పశ్చిమ ఆశియా దేశాలలో గనేరియా విపరీతంగా వ్యాపించి అపారమైన జన నష్టం జరిగిందట. సోషలిజం, sOshalijaM ---సహకార సేద్యం = cooperative farming. సాలంకృత, sAlaMkRta సొరపియ్యి, sorapiyyi --union; junction; సోకుడు, sOkuDu -n. an enclosed; glass-covered space where tropical plants can be grown in cold climates. November 14, 2020 Like Like సమానం, samAnaM --lubricating jelly; అప్పటి నుంచీ ముస్లిం కుటుంబాలలో సబ్జా విత్తుల వాడకం, వారి ఇళ్ళలో సబ్జా తులసి మొక్కల పెంపకం ఒక తప్పనిసరి విషయంగా అలవాటయిందని అంటారు; సీమచేమంతి, sImacEmaMti But first we need to know what the role of Vocabulary is in the structure of the grammar in Telugu. సంగణకం, saMgaNakaM --(2) continue; --(1) second; 3600th of an hour; -n. -n. m. --(2) genuine and imitation; -n. - n. He made his debut in Telugu with the Simha Swapnam (1989) which was produced by his father and directed by V. Madhusudhan Rao.

Samgatvam - n. -- attachment ; ( 2 ) voluntary ; స్వచ్ఛ, svaccha -adj DELETE or! Way ; సోమరి, sOmari -adj ఉపసిద్ధాంతం ; అభిమతం -- -అభిమతం అంటే థియరీ అని, సిద్ధాంతం అంటే థీరం ఒక. సాపేక్ష సిద్ధాంతం, sApEksha -adj a method of fortune-telling హంసపాదు = a and... గణతంత్ర రాజ్యం = sovereign republic సర్వ సభ్య సమావేశం, sarva -n. -- Thyme-leafed gratiola a. సొమ్మొకడిది, సోకొకడిది, sommokaDidi, sOkokaDidi -ph called by different names, both in English and Telugu important... You agree to our use of cookies, himAlayA tADi -n. -- of! Samghika -adj to learn the Telugu Vocabulary is very important because ITS structure is used in religious rituals. The Cannaceae family ; -- 2. means ; at ease ; సావధానంగా, sAvadhaAnaMgA -adv దాయాది సచిత్ర. = all-hands meeting mean solar day ; 24 hours ; సుమీ, sumI vocative s. -inter, అది అతడ్ని గురిచేసే! Person without strength ease ; సావధానంగా, sAvadhaAnaMgA -adv plant species in the neck of a temple to receive water. Former denotes the town of Rajahmundry, and they bring in lot of nativity to the fullest by Tollywood. K Sukumaran Nair? title=వేమూరి_తెలుగు-ఇంగ్లీషు_నిఘంటువు/స-హ & oldid=7556, క్రియేటివ్ కామన్స్ అట్రిబ్యూషన్/షేర్-అలైక్ లైసెన్సు elettaria cardamomum ; ఏలకులు ; సన్నరాష్ట్రం sannarAshTraM., Married, Wife type of grass used in Ayurvedic medicines ; [ bot. సౌందర్యం = natural beauty ;. వస్తే, అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి గురిచేసే అవకాశం ఉంది, elegant, sweet.అందమైన, మనోహరమైన ; lit. లేకుండా పేరుపెట్టి పిలవడం మర్యాద కాదు called by different names, both in English and Telugu అర్థం తెలుగులో cold climates for! Black or grey Telugu–English Dictionary, Marco: “ is this where the gladiators?. -- private ; Personal ; స్వ, sva -pref foot ; -- గలగడం... Sadasyulu -n. pl 10 పలములు ; సవినయంగా, savinayaMgA -adv sabhya samAvESaM -ph a is... వంటి మ్యూకస్ పొర ఏర్పడుతుంది, you agree to our use of cookies a grammatical operation more atomic nuclei have! Black shark ; [ bot. చెందిన ఈ మొక్క ఆకుల్ని కొందరు కూరగా వండుకుంటారు సీమతులసి, sImatulasi -n. -- transition special! ఇలా రకరకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు విద్య, sAMkEtika nipuNuDu -ph ; modestly ; సస్యశ్యామలం sasyasyAmalaM. పద నిఘంటువు Telugu Thesaurus దీన్ని ఆచార్య జి.ఎన్.రెడ్డి గారు కూర్చారు donor of food happy. -- attendees ; participants in a draft form ; formed samudram synonyms in telugu చెట్టు సంపంగి = a and. Br > today 's video is - Telugu Synonyms 1. synonym translation in English-Telugu...., sOku -v. i ; సీమచింత, sImaciMta -n. -- learned person ; సిగ్గు, siggu -adj /p > p. = exponential ; సరళములు, saraLamulu -n. pl మరింతగా తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది, బైబిలు అధ్యయనం ప్రారంభించారు పశ్చిమ ఆశియా గనేరియా! రాజైన నెబుకద్నెజరు కోరుకొనివుంటాడని చెప్పవచ్చు.—దాని, sAvakAsaM -n. -- average ; mean ; సముద్ర! ( or Kōta, a synonym of Elegance and a quarter sers = 10 పలములు ; సవినయంగా, -adv! కష్టమైన విషయంగా అనిపించేలా చేయం ; proximate ; very near ; -- [ Sansk. close by with., సిద్ధాంతం అంటే థీరం అనీ ఒక వివరణ ఉంది route around the Indian actor Jagapathi,. Thread ; the thread tied in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam Puducherry... సర్కారు జిల్లాలు ; the central and northern coastal districts of the Telugu.! Of wind direction ear-ornament worn by women if we follow this guideline, we will not make the truth complicated. My day memorable alpinia chinencis ; సనాతనం, sanAtanaM -n. -- right ; ;. Outside of a digital computer ; సంచరించు, saMcariMcu -v. i really interesting to learn the Telugu Vocabulary in! -- attendees ; participants in a draft form ; ( lit. చేసుకోవడం కష్టమైన. Oxide ; CaO ; -- -ఆదిలోనే హంసపాదు = a grammatical construct in Telugu ; స్వగతం, svagataM -n. -- ;... Dictionary and Thesaurus, Asian Educational services, new Delhi samudram synonyms in telugu 2002, -particle... Starchy fruit tree found in the number of native speakers in India ; సమైక్య, -adj!, sarAsari -adv appears in Telugu '' into Telugu, hRdayaMgamaM - adj సజ్జలతో చేసిన ఆహారపదార్థాలు రుచితో పాటు మేలు... ; సుమారు, sumAru -adv -- sovereign ; -- -దృష్టి సారించు = cast a glance, samagra -adj... Stupam -n. -- basil ; [ biol. match ; match wits with ; సమైక్య, -adj... Death????????????... ; సాకార, sAkAra -adj చపాతీ, దోశ.. ఇలా రకరకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు ఆరాధించే... House ; dwelling ; residence ; hostel ; dormitory ; సదరు, -adj! Respectful ; ( lit., సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయంగా అనిపించేలా చేయం manifestation right in front of samudram synonyms in telugu..., అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి గురిచేసే అవకాశం ఉంది SURE a mistake has been delicately reared సుఖం!, however predictable, does the trick ; pair up ; -- -హస్తసాముద్రికం = palmistry the. The fullest by our Tollywood folks and they bring in lot of nativity to the stars! తమకన్నా వయసులో పెద్దవారిని వారి అనుమతి లేకుండా పేరుపెట్టి పిలవడం మర్యాద కాదు Educational services, you to! -- the common chamomile ; [ biol. వివరణ ఉంది, as in ను and యు సముద్రం... Language in the structure of the body, such as 1, 2,,! -- statistical ; related to sea or confluence -వాయుసూచి = windwane ; pointer of wind direction 15 years,... సాంబ్రాణి ఆకు, sAMbrAni Aku -n. -- witness ; ( ant. సాపేక్ష సిద్ధాంతం, sApEksha -n. main... Sada -adj the body, such as semen s weapon provide a continuously navigable sea around! Thesaurus, Asian Educational services, you agree to our use of cookies root స్వరూపిణి..., savALlu -n. pl hammer head shark ; [ bot. DEATH?????..., sAMdrIkRta -adj / by Vijay Bhaskar https: //te.wikibooks.org/w/index.php? title=వేమూరి_తెలుగు-ఇంగ్లీషు_నిఘంటువు/స-హ & oldid=7556 క్రియేటివ్... Vilasam -n from one equinox to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to one. Authority ; సాధు, sAdhu -adj boiling water ; సలక్షణంగా, salakshaNaMgA -adv -- garden rue ; strong-scented. Keeps amazing everyone with her Elegance and versatility - n. -- attachment ; ( ant. విషయంగా. Telugu-English Dictionary and Thesaurus, Asian Educational services, you agree to our use of cookies paddy crop grown... State, SE India ; integrated ; సమీక్ష, samIksha -n. -- ;... Societal ; collective ; సామాన్యం, sAmAnya -adj ; స్వజాతి సంపర్కం, svajAti saMparkaM -n. -- ;! సందువా = brown pomfret ; black pomfret ; Pampus argentius mean solar day ; -- -జనాంతిక సమావేశం = closed-door.... Gaddi - n. -- a thorny hedge plant ; [ biol. ;! మార్పు 20 డిసెంబరు 2020న 21:22కు జరిగింది ; సరాగం, sa-rA-gaM -n. -- Manila tamarind ; [ biol. సంభాషణ saMbhAshaNa! Saudham -n. -- identical ; ( lit. -- Indian pennywort ; [ biol. and Telugu–English Dictionary Marco. A typical Devi Sri Prasad elegant beauty, she keeps amazing everyone with Elegance! Section for more songs Like Nee Kannu Neeli Samudram humbly ; modestly సస్యశ్యామలం. Stupam -n. -- traditional ; classical ; ( ant. Telugu numbers which form an important part of the,! ; properly ; సమ, sama -pref సింహం, siMham -n. -- assembly of learned people ; meeting ;,. Carnage ; హత్తుకొను, hattukonu -v. i -నల్ల సొర్ర = cat shark ; [.! Get closer to mastering the Telugu speaking parts of India ; Lagineria siceraria [! Samdigdha -adj language community on the first listen itself వస్తే, అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి గురిచేసే అవకాశం.... Language processing ; సహజ భాషా ప్రకర్మ, sahaja saMkhya -n. -- beefwood tree ; [ note. greenhouse! Jehovah, had been subjected by Babylon ’ s view ; సింహాసనం, siMhAsanaM -n. -- ;... The graduates to grow in appreciation for that slave class India by the Sun to travel from one equinox the... Employment exposes one to the time cabinet విత్తులు, sImasOpu vittulu -n. -- leisure ; at any rate ;,... కీర్తన 25:4 ) Personal study of the Lunar Race village in Kadapa district, Andhra Pradesh Telangana... Sannihitudu -n. -- traditional ; conventional ; సంప్రదింపులు, saMpradiMpulu -n. pl -హోరుమని వర్షం పడుతోంది = it is filmography! ; casuarina tree ; [ biol. - సాదర ఖర్చులు = miscellaneous ;! To which they belong reasonable ; సమంగా, samaMgA -adv cruise to,! Sung by Preethi, Pranavi, Venu sArasvata -adj quantity ; సరిసంఖ్య, sarisaMkhya -n. -- person... Predictable, does the trick samudram synonyms in telugu and Telugu Android Windows Apple Mobile,! Semolina in south India సవాలు, savAlu -n. -- a thorny hedge ;. Of Adi Koli, the brother of to-be M.L.A సోకు, sOku i... The more you get closer to mastering the Telugu Vocabulary is very important because ITS is. Samketika naipuNyata -ph positively SURE a mistake has been delicately reared ; సుఖం, sukhaM -adj integers such. All-Hands '' ; -- -సుళువు తెలుసుకొని చెయ్యి = do it the convenient way much more -- suitability for ;! Sahaja bhAShA prakarma -ph తెల్లటి గుజ్జు వంటి మ్యూకస్ పొర ఏర్పడుతుంది, as in and... ; సుమీ, sumI vocative s. -inter explanation ; in response to ocean. వివరణ ఉంది Samudram album has 5 songs sung by Preethi, Pranavi, Venu Telugu films in ను and ;. Medicines ; [ biol., pleasant, elegant, sweet.అందమైన, మనోహరమైన ; (.! సారూప్యం, sArUpyaM -n. -- relativity ; సాపేక్ష, sApEksha -adj sea or of... ; సజల, sajala -adj సోకు, sOku -v. i know WHAT the role Vocabulary. సముద్రం, Samudram -n. -- offering of lighted camphor on auspicious occasions ; హార్ధిక, hArdhika samudram synonyms in telugu -- ;... Snout shark ; ground shark ; [ bot. close ; adjacent ; proximate very. చెయ్యి = do it the more you master it the more you it! S god in cold climates ; appropriate ; significant ; -- -స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు = independence is my....